Miten

Miten lomaraha lasketaan: Yksityiskohtainen opas

Miten lomaraha lasketaan

Lomaraha on erityinen etuus, jonka monet työntekijät saavat osana työehtosopimustaan Suomessa. Se on eräänlainen lisäkorvaus, jonka tarkoituksena on kompensoida työntekijälle loma-ajasta johtuvaa tulonmenetystä. Lomaraha maksetaan usein kesäloman yhteydessä, ja se voi olla merkittävä osa työntekijän vuosiansioista. Työnantajan näkökulmasta lomaraha on osa työntekijän kokonaispalkitsemista ja sen tarkoituksena on myös motivoida ja pitää henkilöstö tyytyväisenä. Lomarahalla on siis sekä taloudellinen että moraalinen merkitys työsuhteessa, ja se on monille tärkeä osa vuosittaista tuloa. Tämä etuus heijastaa suomalaisen työelämän arvoja, jossa korostetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Lomarahan perusteet

Lomaraha ja lomapalkka ovat kaksi erilaista käsitettä, jotka liittyvät työntekijän lomaetuuksiin Suomessa. Lomapalkka on korvaus työntekijälle tämän pitämältä loma-ajalta, kun taas lomaraha on lisäetu, joka maksetaan usein lomapalkan päälle ja se voi olla esimerkiksi puolet lomapalkan määrästä.

Laki määrittelee työntekijöiden oikeudet lomapalkkaan ja lomaan. Työaikalain ja vuosilomalain mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus saada vähintään lakisääteinen määrä lomapäiviä sekä niihin liittyvä lomapalkka. Lomaraha sen sijaan ei ole lakisääteinen etuus, vaan se perustuu työehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Eri aloilla ja työpaikoilla voi olla erilaiset käytännöt lomarahan suhteen.

On tärkeää huomata, että sekä työnantajalla että työntekijällä on lakiin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia lomarahaan liittyen. Jos työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa on sovittu lomarahasta, työnantajan on maksettava se sovitusti. Työntekijän on puolestaan noudatettava sovittuja ehtoja loman pitämisestä.

Lomarahan laskentaperusteet

Työsopimuksen vaikutus lomarahan määrään:

 • Työsopimuksessa voidaan sopia lomarahan prosentuaalisesta osuudesta lomapalkasta. Yleensä lomaraha on 50% lomapalkasta, mutta työsopimuksessa voidaan sopia toisin.
 • On tärkeää tarkistaa työsopimuksen ehdot ja selvittää, onko lomarahaan liittyen tehty erillisiä sopimuksia. 

Työehtosopimuksen rooli lomarahan laskennassa:

 • Eri aloilla työehtosopimuksissa on määritelty omat ehtonsa lomarahan maksamiselle ja laskemiselle. Työehtosopimus voi määritellä esimerkiksi lomarahan suuruuden tai sen, milloin lomaraha tulee maksaa.
 • Työehtosopimuksissa voi olla myös määräyksiä siitä, mitä tapahtuu, jos työntekijä ei ota lomaansa tai jos loma keskeytyy.

Lomarahan laskentaperusteet voivat siis vaihdella työpaikoittain ja aloittain. On erittäin tärkeää olla perillä sekä oman työsopimuksen että mahdollisen työehtosopimuksen ehdot, jotta tietää oikeutensa ja velvollisuutensa lomarahan suhteen.

Lomarahan laskenta palkkatyypin mukaan

Lomarahan määrä voi vaihdella työntekijän palkkatyypin mukaan. Seuraavassa tarkastellaan, miten lomaraha lasketaan erilaisten palkkatyyppien perusteella.

Kuukausipalkkaisen lomaraha:

 • Kuukausipalkkaiselle työntekijälle lomaraha määritellään usein prosenttiosuutena kuukausipalkasta.
 • Tyypillisesti lomaraha on 50% lomapalkasta, mutta tämä voi vaihdella työehtosopimusten mukaan.

Tuntipalkkaisen lomaraha:

 • Tuntipalkkaisen työntekijän lomaraha lasketaan yleensä tuntipalkan ja työssä vietettyjen tuntien perusteella tietyltä ajanjaksolta.
 • Tämä edellyttää, että työntekijän työtunnit on kirjattu ylös ja ne huomioidaan lomarahan laskennassa.

Provisiopalkkaisen lomaraha:

 • Provisiopalkkaisen työntekijän lomaraha voi perustua esimerkiksi keskimääräiseen provisioon tietyltä ajanjaksolta.
 • Laskennassa otetaan huomioon sekä kiinteä palkkaosa että provisiot.

On tärkeää huomata, että lomarahan laskentatapa voi vaihdella työpaikoittain ja työehtosopimuksen mukaan. Työntekijän on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan ja varmistaa, että lomaraha lasketaan oikein.

Lomakauden merkitys

Lomakausi on keskeinen tekijä lomarahan laskennassa. Se määrittää, minkä ajanjakson palkkaan lomaraha perustuu ja milloin se maksetaan työntekijälle. Seuraavassa on esitetty, miten lomakausi voi vaikuttaa lomarahan määrään.

Miten lomakausi vaikuttaa lomarahan määrään?

 • Lomakausi määrittelee ajanjakson, jolta lomapalkka ja siten myös lomaraha lasketaan. Tyypillisesti lomakausi on esimerkiksi kalenterivuosi tai työsuhteen alkamisvuoden ja seuraavan kalenterivuoden välinen aika.
 • Lomarahan määrä riippuu usein työssä olemisen päivistä lomakauden aikana. Mitä enemmän työpäiviä, sitä suurempi lomaraha.

Eri vuodenaikojen vaikutus:

 • Joissakin työehtosopimuksissa saattaa olla määräyksiä siitä, milloin loma tulee pitää, jotta lomaraha määritellään tietyllä tavalla.
 • Esimerkiksi kesäloma-aikaan pidetty loma voi vaikuttaa lomarahan määrään eri tavalla kuin talvilomalla pidetty loma.

Lomakauden ymmärtäminen on tärkeää, jotta työntekijä tietää, milloin ja minkä suuruisen lomarahan hän voi odottaa saavansa.

Eri tilanteet ja lomaraha

Lomarahaan vaikuttavat monet erilaiset työsuhteen tilanteet. Eri työsuhdetilanteissa lomarahan määrä ja sen laskentatapa voivat vaihdella. Tässä on esitelty muutamia yleisiä työsuhteen tilanteita ja niiden vaikutusta lomarahaan:

Osa-aikatyö ja lomaraha:

 • Osa-aikatyössä lomaraha määräytyy työssäolopäivien ja työtuntien mukaan. Se ei välttämättä ole suoraan verrannollinen kokoaikatyössä maksettavaan lomarahaan.
 • Osa-aikatyöläisen lomaraha lasketaan usein suhteessa tehtyihin työtunteihin.

Määräaikainen työsopimus ja lomaraha:

 • Määräaikaisen työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada lomakorvaus niiltä lomapäiviltä, joita hän ei ole pitänyt.
 • Työsopimuksen kesto vaikuttaa kertyneiden lomapäivien ja siten myös lomarahan määrään.

Lomaraha opintovapaan, äitiysloman tai sairasloman aikana:

 • Poissaolot, kuten opintovapaa, äitiysloma tai sairasloma, voivat vaikuttaa lomapäivien kertymiseen ja siten myös lomarahan määrään.
 • Joissakin tapauksissa esim. äitiysloma voi kerryttää lomaoikeutta, mutta tämä riippuu työehtosopimuksesta.

Nämä tilanteet korostavat, kuinka monimutkainen ja monipuolinen lomarahan laskenta voi olla eri työsuhteen tilanteissa.

Lomarahasta tehtävät vähennykset

Lomarahan saaminen tuo mukanaan erilaisia veroja ja vähennyksiä, jotka voivat vaikuttaa lomarahan lopulliseen summaan. Tässä käsitellään kahta tärkeää vähennystä:

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut:Lomarahan yhteydessä suoritetaan ennakonpidätys, joka on verottajan määräämä osuus lomarahasta. Tämä osuus vähennetään lomarahasta ennen sen maksamista työntekijälle. Lisäksi lomarahaan liittyy sosiaaliturvamaksuja, jotka työnantaja suorittaa. Nämä maksut menevät sosiaaliturvajärjestelmän ylläpitämiseen ja erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Muut mahdolliset vähennykset: Joissakin tilanteissa työntekijältä voi tehdä muita vähennyksiä lomarahasta. Esimerkiksi ulosotto, maksamattomat velat tai muut lakisääteiset vähennykset voivat vaikuttaa lomarahan lopulliseen määrään.

On tärkeää huomioida, että vaikka lomarahan verotus ja vähennykset voivat vähentää lopullista summaa, lomaraha on silti tärkeä lisätyöntekijöiden tuloihin. Työntekijän on hyvä olla tietoinen verotukseen ja vähennyksiin liittyvistä säännöistä ja pyrkiä ymmärtämään, miten ne vaikuttavat hänen lomarahansa määrään. Lisäksi kannattaa ottaa yhteyttä verottajaan tai työnantajaan, jos on epäselvyyttä lomarahan verotuksesta ja vähennyksistä.

Usein kysytyt kysymykset lomarahan laskemisesta

Usein kysytyt kysymykset lomarahan laskemisesta voivat auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin tätä monimutkaista prosessia ja varmistamaan oikean lomarahan saannin. Tässä esitetään muutamia yleisiä kysymyksiä ja vastauksia niihin:

Kuinka lomaraha lasketaan, jos teen osa-aikatyötä?

 • Osa-aikatyössä lomaraha lasketaan yleensä työssäolopäivien ja -tuntien perusteella suhteessa kokoaikatyöhön.

Miten määräaikainen työsopimus vaikuttaa lomarahaan?

 • Määräaikaisen työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada lomakorvaus niiltä lomapäiviltä, joita hän ei ole pitänyt.

Voiko opintovapaa vaikuttaa lomarahan määrään?

 • Opintovapaan aikana kertyneet lomapäivät voivat vaikuttaa lomarahan määrään. Työehtosopimukset voivat kuitenkin vaihdella tässä suhteessa.

Miten verotus vaikuttaa lomarahan suuruuteen?

 • Lomarahaan liittyy ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksuja, jotka vähentävät lomarahan nettoarvoa.

Nämä kysymykset ja vastaukset voivat auttaa selventämään lomarahan laskentaa ja antaa työntekijöille paremman käsityksen siitä, kuinka heidän lomarahansa määräytyy. On aina hyvä ottaa yhteyttä työnantajaan tai ammattiliittoon, jos lomarahan laskennassa herää epäselvyyksiä.

Johtopäätökset

Lomaraha on merkittävä osa työsuhteen kokonaispalkkaa ja työntekijän taloutta. Se tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden ansaita lisätuloja ja nauttia ansaitusta vapaa-ajasta. Lomaraha on myös tärkeä työntekijöiden kannustimena pitää ansaittua lomaa ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Työnantajille lomarahan maksaminen on osa työntekijöiden palkitsemista ja sitouttamista yritykseen.

On ensisijaisen tärkeää, että sekä työntekijät että työnantajat ovat tietoisia lomarahan laskentaperusteista, verotuksesta ja muista siihen liittyvistä seikoista. Tämä auttaa välttämään mahdolliset epäselvyydet ja varmistamaan, että lomarahat maksetaan oikein ja oikea-aikaisesti. Lisäksi se lisää molempien osapuolten luottamusta ja ymmärrystä työsuhteen ehtoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomaraha on olennainen osa suomalaisen työelämän palkitsemisjärjestelmää. Sen merkitys korostuu erityisesti loma-aikoina, ja siksi on tärkeää, että jokainen työntekijä ja työnantaja ymmärtää sen toimintaperiaatteet ja noudattaa niitä.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suosituimmat

To Top